Werkwijze en voorwaarden

Mijn diensten verleen ik in de regel op basis van een vooraf opgestelde en door u voor akkoord getekende opdrachtbevestiging. Hierin wordt de afgegeven opdracht exact omschreven, en wordt benoemd onder welke voorwaarden de opdracht is aanvaard.

Er wordt gestreefd naar transparantie en dat wordt ook door de gespecificeerde declaraties tot uitdrukking gebracht.

Als hoofdregel geldt dat diensten worden verleend tegen een vergoeding gebaseerd op de formule “uren x tarief”, vermeerderd met noodzakelijk voor de opdracht gemaakte reis-en verblijfkosten en btw (21%).

Op verzoek en onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid van een afwijkende beloningsvorm (fixed fee , no cure-less pay,  succes-fee). Deze beloningsvorm kan bijvoorbeeld voor u passend zijn in situaties waarin bezwaar-en beroepsprocedures gevoerd zouden moeten worden en u toch grip wilt hebben op de omvang van de verbonden kosten. Ik wissel graag in dezen met u van gedachten.

Bent u als accountantskantoor/administratiekantoor als professionele partij in de markt werkzaam en wilt u voor uzelf, uw personeel en/of uw cliënten op wat meer regelmatige basis fiscaal juridische ondersteuning inroepen dan bestaat de mogelijkheid dit te doen op basis van een abonnement onder nadere voorwaarden.

Op alle dienstverlening zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierin zijn o.a. opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Overijssel (per 1 januari 2022:  nr. 3 /2022).

Is uw interesse gewekt en/of wilt u nadere informatie?
Neemt u geheel vrijblijvend contact op, u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.